0%

WASSERDICHT 0.75/1

Category:

Description

WASSERDICHT prjianja na sve vrste materijala koji se koriste kod krovnih pokrivača – npr.: terpapir, bitumen, zavarenu bitumensku traku, krovnu lepenku, salonit, tvrdi PVC, aluminijum, cink, bakar, olovo, kamen, beton, šindru, crep, trsku, drvo i staklo.

WASSERDICHT trenutno i trajno zaptiva i na kiši i mrazu. Pukotine do 1 cm se premošćavaju dralonskim vlaknima.

Priprema podloge:
Temeljno ukloniti prljavštinu, deliće koji su se odvojili od podloge i mahovinu. Aluminijum, cink i bakar dobro očistiti sredstvima za čišćenje. Nanosi se u NERAZREÐENOM STANJU širokom četkom u debelom sloju (u ekstremnim slučajevima posle 8 dana naneti još jedan sloj). Alat se čisti nitro razređivačem. WASSERDICHT može da se boji akrilnom bojom.

Potrošnja: oko 2 litre/m2. BOJA: siva.

Sušenje (na 20°C): suvo, tako da ne prihvata prašinu, posle 3 časa.
Temperatura pri nanošenju: od -5°C do +30°C.

Skladištenje: najmanje 2 godine u neotvaranoj ambalaži.

PREPORUKA: Prilikom nanošenja na površinu koja se zaptiva četku povlačiti uvek u istom smeru. UPUTSTVA U VEZI BEZBEDNOSTI: R10 ZAPALJIVO – DRŽATI VAN DOMAŠAJA DECE! – U slučaju kontakta sa kožom: oprati sapunom sa puno vode – U slučaju kontakta sa očima: oči temeljno ispirati pod tekućom vodom; u slučaju da problemi i dalje ostanu, obratiti se lekaru – U slučaju gutanja: napiti se vode i povraćati, obratiti se lekaru – U slučaju udisanja: obezbediti svež vazduh; u slučaju problema, obratiti se lekaru. Držati dalje od vatre, ne pušiti pri nanošenju – Ne dozvoliti da dospe u kanalizaciju.

UPUTSTVO ZA UKLANJANJE: praznu konzervu bez ostatka materijala dati na reciklažu. Ostatke mase predati firmi za uklanjanje specijalnih otpadaka ili, ukoliko je masa očvrsla, baciti zajedno sa otpacima iz domaćinstva. Šifra vrste otpada: 55907.
Atestirao: Institut IMS – Beograd, Analiza SM br. 20/2000 od avgusta 2000. godine. Upotrebiti pre datuma koji se nalazi na dnu konzerve.
Proizvedeno u Nemačkoj